Викладачі

Калда Галина Станіславіна

Калда Галина Станіславівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Закінчила з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування у 1981 році. Спеціаліст з інженерної механіки. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію, звання доцента отримала у 1992 році. У 2000 році захистила докторську дисертацію, вчене звання професора отримала у 2001 році. Завідувач кафедри з 2000 року.

Автор понад 250 наукових праць, в тому числі 13 монографій, підручників та навчальних посібників.

Викладає дисципліни «Державне соціальне страхування», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі», «Соціально-економічні та психофізіологічні основи охорони праці», «Засоби захисту у машинобудуванні», «Безпека експлуатації альтернативних джерел енергії».

 

Мисліборський Володимир Віталійович, 1966 р. народження.

У 1990 році закінчив Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) з відзнакою за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.

Кандидат технічних наук з 2013 р.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти Ш-IV рівня акредитації більше 25 рокків. Веде навчальні курси: “Теорія горіння та вибуху”; “Електробезпека”; “Пожежна безпека виробництв”; “Промислова вентиляція”; “Проектування засобів електрозахисту”. Для вказаних курсів розробив робочі програми, конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних робіт та курсового проектування.

Бере участь у виконанні науково-технічної теми: «Вивчення фізико-механічних властивостей матеріалів і конструкцій та розробка перспективних конструкцій і технологій з метою забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці».

Має більше 45 публікацій статей у фахових виданнях. Бере активну участь у роботі наукових  конференцій.

 Нестер Анатолій Антонович

Нестер А.А. закінчив Камянець-Подільський індустріальний технікум та Львівський політехнічний інститут.

Після закінчення інституту з 1970 р працював на інженерних посадах Хмельницького заводу трансформаторних підстанцій до 1987 року.

З 1987 року по 1999 рік працював в Особливому конструкторському бюро радіомашинобудування “Титан”, Хмельницькому заводі “Темп“ малому підприємстві “Вектон”. Загальний виробничий стаж до роботи в університеті склав 40 років.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію в Рівненському державному технічному університеті та з цього ж року працює викладачем Хмельницького національного університету.

Є автором 2-х монографій, 1 збірника документів, 1 навчального посібника. Нестер А.А. одноосібно та в соавторстві підготував 11 методичних вказівок для виконання контрольних та лабораторних робіт.

Загальна кількість друкованих праць складає 188 позицій, серед яких 12 патентів на винаходи.

Нестер А.А. є відповідальним за профорієнтаційну роботу на кафедрі. Для кращого проведення роз’яснювальної роботи серед майбутніх студентів ним розроблено агітаційний листок, який викладачі кафедри роздають учням шкіл для поширення знаннь про спеціальність, факультет та загалом університет.

Викладачі кафедри разом з іншими кафедрами механічного факультету періодично виїздять до шкіл області для проведення бесід з потенційними абітурієнтами.

 

Місця де працюють наші випускники:

облдержадміністрація, Управління Держпраці по Хмельницькій, Сумській області; Управління фонду соціального страхування у м. Хмельницькому та районі; Хмельницька філія ВАТ Укртелекому; Хмельницький кооперативно-економічний інститут; Хмельницький торгівельно-економічний технікум; ВАТ Хмельницьклегпром; Хмельницька філія Приватбанку; Підприємства м.Хмельницького, Славути, м. Києва.

 Паршенко Костянтин Анатолійович

Паршенко К. А. у 2002 році з відзнакою закінчив Технологічний університет Поділля. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію. У 2013 році отримав вчене звання доцента.

Загальний стаж роботи в університеті – 15 років, в тому числі науково-педагогічний – 14 років.

Є автором понад 20 наукових праць, в тому числі 3-ох методичних вказівок. За останні роки роботи розроблено та підготовлено навчально-методичне забезпечення дисциплін для спеціальності «Охорона праці», серед них: «Експертиза з охорони праці», «Охорона праці на виробництвах з підвищеною небезпекою» та інші.

Прийняв активну участь і був у складі проектних груп з розробки освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик варіативної частини стандартів освіти для спеціальності «Охорона праці» та «Охорона праці (за галузями)». Був керівником групи щодо підготовки засобів діагностики для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямком «Цивільний захист».

Активно долучався до проведення ліцензування та акредитації за спеціальностями кафедри.

У 2013 році був відзначений грамотою ректора за активну участь у виховній роботі як куратор групи ОПР-10-1. У 2016 році за вагомі здобутки у навчально-методичній, науковій роботі, розвиток матеріально-технічної і лабораторної бази університету та з нагоди 50-ти річчя факультету інженерної механіки Паршенку К.А. було оголошено подяку ректора ХНУ.

У 2015 році пройшов стажування у Держгірпромнагляді України.

За останній рік прийняв участь у підготовці ліцензійної справи за спеціальністю «Прикладна механіка» галузі знань «Механічна інженерія».

 Романішина Ольга Валеріївна почала працювати на кафедрі з 1999 року. На кафедрі відповідає за навчальну роботу, а саме за розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри.  Успішно виконує наукову та організаційно-методичну роботу. За час роботи на кафедрі видала 5 методичних вказівок по різним предметам, що читає. Є автором 22 наукових статей.  Викладає наступні дисципліни «Правові основи праце охоронної політики та охорони праці», «Розслідування нещасних випадків та державне соціальне страхування», «Управління охороною праці»,» Безпечна експлуатація  інженерних систем, мереж та санітарно-технічного обладнання», «Теорія оцінки ризику».

 

 

 

 

 Соколан Юлія Сергіївна, к.т.н., доцент

У 2012 році отримала диплом магістра «Комп’ютерних наук» на базі кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету.

З 2012 по 2016 рік навчалась в аспірантурі Хмельницького національного університету за напрямком 05.02.05 – Тертя та зношування в машинах. В грудні 2016 року успішно захистила дисертацію на отримання наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Вплив термообробки сталі та реолого-дисипативних властивостей на зносостійкість трибосистем».

Автор 29 наукових статей, 2 навчальних посібників та 1 монографії.

З вересня 2014 року працює на кафедрі Охорони праці та безпеки життєдіяльності. Викладає наступні дисципліни:

 • Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист
 • (для спеціальностей факультету програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем»
 • Безпека життєдіяльності
 • (для спеціальностей факультету міжнародних відносин)
 • Безпека життєдіяльності (англійською мовою)
 • (для спеціальностей факультету міжнародних відносин)
 • Основи екології та безпека життєдіяльності (англійською мовою)
 • (для спеціальностей факультету міжнародних відносин)
 • Системи автоматизованого проектування та використання електронно-обчислювальних машин в інженерній праці
 • (для спеціальності Цивільна безпека)
 • Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці
 • (для спеціальності Цивільна безпека – магістратура)
 • Інженерне обладнання будівель
 • (для спеціальності Готельно-ресторанна справа)

 

Шевеля Валерій Васильович

Шевеля В.В., доктор технічних наук, професор.

Закінчив у 1962 році Київський політехнічний інститут. За спеціальністю – фізик. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію, вчене звання доцента отримав у 1968 році. З 1973 році має вчене звання професора, а також у 1973 році захистив докторську дисертацію. Багато років працював завідувачем кафедри фізики у Національному авіаційному університеті, а також понад 16 років працював в університеті професором у Польщі. Є керівником наукової школи, під його керівництвом захищено 10 докторських та понад 30 кандидатських дисертацій. Є автором понад 400 наукових праць.

На кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності викладає дисципліни: «Радіаційний захист» та «Світлотехніка».

 

 

Килимник Олександр Михайлович

Посада: доцент, кандидат технічних наук

Працює в університеті  з 2006 року за сумісництвом, стаж науково-педагогічної роботи – 12років, виробничий стаж 43 роки.
Закінчив в 1974 році Хмельницький інститут побутового обслуговування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент».
Працював на посадах інженера технолога, старшого майстра механічного цеху, начальника механічного  цеха, заступника головного інженера виробничого об»єднання «ГОВЕР», в.о.головного інженера  виробничого об’єднання «ГОВЕР»; головного інженера  виробничого об’єднання «ГОВЕР”, головного інженера ОКСа завода «Строммашина»; технічного  експерта, начальника відділу, начальника ДП «Подільский  експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України. Нагороджений нагрудним знаком Держгірпромнагляду України «За доблесну службу» ıı ступеня, орденом МАНЭП «За заслуги в науке»,нагороджений  почесною грамотою Держгірпромнагляду, грамотою Держнаглядохоронпраці.В даний час працює директором ТОВ «Профекспертиза». В 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “ Підвищення точності радіолокаційного зондування підповерхневих об»єктів багаточастотними фазовими радіосистемами ” в Хмельницькому національному університеті.
Автор  понад 12 наукових та навчально-методичних праць, 1 патент на винахід, займається науковими дослідженнями в галузі експертизи стану охорони працi та промисловоi безпеки  пiдприэмств, технiчного огляду, експертного обстеження (технiчного дiагностування) промислової безпеки  об’єктів котлонагляду та підйомних споруд, керiвник органу iнспекцiйного контролю  в галузi  охорони працi та промисловоi безпеки, експерт технiчний об”эктiв котлонагляду.
Викладає дисципліни: Державне та галузеве управління охороною праці та техногенною безпекою, Організація наглядової діяльністю, Безпека експлуатації водогрійних котлів та систем опалення, Виробнича санітарія, керiвник виробничоi та науково-дослiдноi практики.

Склад кафедри